Menu

Bezprzewodowe rejestratory temperatury, wilgotności i innych wielkości fizycznych DeltaOHM HD50 to nowa seria urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia ciągłego monitoringu i rejestracji danych z możliwością podglądu mierzonych i archiwalnych wartości w trybie on-line, z zaawansowanymi funkcjami analizy danych i alarmowania o przekroczonych wartościach progowych.

Rejestratory wchodzące w skład systemu monitorowania DeltaOHM HD50 umożliwiają komunikację w oparciu o sieć WiFi (bezprzewodowa) lub o infrastrukturę Ethernet (połączenie za pomocą wtyczki RJ-45). System monitorowania temperatury i wilgotności może składać się zarówno z pojedynczego urządzenia jak i z zestawu kilkunastu / kilkudziesięciu niezależnych rejestratorów, z których zebrane wyniki pomiarowe mogą trafiać do jednej, wspólnej bazy danych.

Obszary zastosowań

Rejestratory DeltaOHM HD50 znajdują zastosowanie przede wszystkim jako:

 • system monitorowania temperatury w lodówkach farmaceutycznych
 • monitoring wilgotności i temperatury w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach
 • system monitoringu wilgotności i temperatury w magazynach wysokiego składowania
 • system pomiaru warunków środowiskowych w muzeach, archiwach i obiektach użyteczności publicznej
 • monitoring temperatury i wilgotności w zakładach produkujących żywność
 • bezprzewodowe rejestratory WiFi do monitorowania temperatury w zakładach przemysłowych i obiektach biurowych

Ze względu na łatwość wdrożenia oraz mnogość oferowanych funkcji pomiarowych i elastyczność systemu, urządzenia DeltaOHM HD50 mogą być stosowane w praktycznie każdej aplikacji, wymagającej zastosowania bezprzewodowego monitoringu danych z podglądem on-line i archiwizacją.

Jakie są korzyści z zastosowania systemu monitorowania temperatury, wilgotności i innych parametrów HD50?

 • łatwość wdrożenia i eksploatacji: użytkowanie rejestratorów Wi-Fi nie wymaga specjalistycznej wiedzy; dostęp do zarejestrowanych wyników pomiarowych może odbywać się z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej
 • skalowalność: możliwość stosowania zarówno pojedynczych rejestratorów jak również bezproblemowa rozbudowa systemu monitorowania do praktycznie dowolnych rozmiarów
 • zaawansowane funkcjonalności: powiadamianie o przekroczeniu progów alarmowych przez e-mail lub SMS
 • dedykowane oprogramowanie: możliwość rejestracji danych do lokalnej bazy danych, na zewnętrznym serwerze lub archiwizacja danych do chmury
 • duża ilość mierzonych wielkości fizycznych: monitorowanie temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia i koncentracji dwutlenku węgla
 • rejestratory uniwersalne: możliwość podłączenia zewnętrznych przetworników i czujników praktycznie dowolnej wielkości fizycznej, wspierających standardowe sygnały analogowe
 • specjalne oprogramowanie dla farmacji: zgodność z CFR 21 część 11
 • system może być zwalidowany oraz umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji i kontroli, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i wytycznymi

Rodzaj komunikacji i transmisji danych

System monitorowania DeltaOHM HD50 komunikuje się w oparciu o standardową sieć Wi-Fi lub infrastrukturę Ethernet. Mogą być z łatwością podłączone do dowolnego urządzenia sieciowego (Router, Switch, Serwer, bezpośrednio do komputera PC lub laptopa).

Dane, zarejestrowane za pomocą systemu monitorowania HD50, mogą trafiać bezpośrednio do:

 • oprogramowania i bazy danych, zainstalowanych na lokalnym komputerze lub serwerze
 • z wykorzystaniem transmisji danych (internetu): bezpośrednio do chmury, z możliwością podglądu z dowolnego miejsca na świecie

Oprogramowanie HD35AP w wersji podstawowej oraz baza danych, jak również dostęp do chmury, są całkowicie bezpłatne.

Rejestracja danych

Interwał pomiarowy oraz częstotliwość zapisu danych do pamięci rejestratora są ustawiane bezpośrednio z poziomu menu urządzenia lub poprzez oprogramowanie. Każdy zapisany pomiar stanowi średnią wartość wszystkich wartości, zmierzonych w danym odstępie czasu (przykład: jeżeli rejestrator temperatury HD50 dokonuje 3 pomiarów w odstępie 1 minuty, a dane są zapisywane z częstotliwością co 1 minutę, wynik pomiarowy zapisany do pamięci będzie stanowił wartość średnią 3 pomiarów z wybranego interwału rejestracji).

W zależności od ustawionego trybu pracy, rejestrator może zapisywać dane do wewnętrznej pamięci do czasu jej zapełnienia lub działać w trybie pierścieniowym – nadpisując najstarsze pomiary. Rejestratory wchodzące w skład systemu monitorowania DeltaOHM HD50 posiadają nieulotną pamięć o pojemności od ok. 324 tysięcy do ponad 1 miliona pomiarów, w związku z czym mogą pracować nieprzerwanie z minimalnym interwałem rejestracji nawet przez kilka lat.

Dane zgromadzone w pamięci rejestratora mogą być równolegle przesyłane do lokalnej bazy danych lub do chmury, co zapewnia możliwość długotrwałej archiwizacji danych nawet w przypadku, gdy pamięć rejestratora ulegnie zapełnieniu, nadpisaniu lub wyczyszczeniu.

Alarmowanie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości

Każdy rejestrator wchodzący w skład systemu monitorowania HD50 umożliwia zdefiniowanie dwóch progów alarmowych (dolnego i górnego) dla każdej z mierzonych lub kalkulowanych wartości. W przypadku przekroczenia jednego z limitów alarmowych, urządzenie może powiadomić użytkownika poprzez:

 • wbudowaną diodę powiadomień (alarm wizualny)
 • wbudowany sygnał dźwiękowy (buzzer)
 • alarm w formie powiadomienia e-mail
 • alarm w formie powiadomienia SMS, generowanego z wykorzystaniem usługi e-mail 2 SMS (konwersja powiadomienia e-mail na wiadomość tekstową)

Oprócz konfiguracji limitów przekroczeń, rejestratory umożliwiają również konfigurację progu czułości (pętli histerezy) i opóźnienia przed wywołaniem alarmu (również dla każdej mierzonej wartości).

Zintegrowana strona www do podglądu danych on-line

Po wpięciu rejestratora do sieci LAN lub po bezpośrednim połączeniu rejestratora z komputerem, użytkownik ma możliwość podglądu aktualnych i archiwalnych wielkości mierzonych oraz zarządzania i konfiguracji rejestratora z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Edge itp.), dostępnej zarówno na komputerze jak i na smartfonie.

Funkcje oferowane przez wbudowany web serwer są analogiczne do tych, dostępnych z poziomu dedykowanego oprogramowania HD35AP lub HDServer1 z tą różnicą, że dane widoczne w przeglądarce (w 1 karcie przeglądarki) obejmują tylko jedno urządzenie jednocześnie (oprogramowanie dale możliwość zarządzania dowolną liczbą rejestratorów w jednym czasie).

Zaletą funkcji web serwer jest brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze, co jest niewątpliwą zaletą w przypadku stanowisk komputerowych z ograniczonymi uprawnieniami, dotyczącymi możliwości instalacji zewnętrznego software’u.

Pozwala to również na przypisanie urządzeń do konkretnych jednostek lub komórek organizacyjnych wewnątrz firmy w taki sposób, aby dostęp do danych zgromadzonych za pomocą konkretnego rejestratora, miała tylko osoba do tego uprawniona.

Oprócz wizualizacji aktualnie zmierzonych i zarejestrowanych wartości, generowana strona www daje również możliwość podglądu danych w formie wykresów w funkcji czasu oraz eksportu danych do zewnętrznych plików (i przeprowadzenia analizy lokalnie – na komputerze lub smartfonie).

Podgląd danych w chmurze

System monitorowania DeltaOHM HD50, w przypadku podłączenia do sieci która posiada również dostęp do internetu, może transmitować dane bezpośrednio do chmury (na zewnętrzny serwer), umożliwiając tym samym gromadzenie danych z dowolnej ilości rejestratorów w jednym miejscu oraz podgląd z dowolnego urządzenia, wyposażonego w dostęp do sieci.

Podgląd danych w chmurze

HD35AP-S jest oprogramowaniem dedykowanym do obsługi i zarządzania systemami monitoringu z rodziny HD50 oraz HD35 i umożliwia m.in.:

 • konfigurację i zarządzanie urządzeniami wchodzącymi w skład systemu pomiarowego
 • podgląd zarejestrowanych wartości w czasie rzeczywistym
 • przeglądanie i analizę uzyskanych wyników pomiarowych (bieżących i archiwalnych)
 • eksport danych do zewnętrznych plików
 • konfigurację powiadomień alarmowych, automatycznych raportów oraz parametrów rejestracji

Oprogramowanie systemu monitorowania może współpracować równolegle zarówno z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu HD50 jak również z bezprzewodowymi rejestratorami radiowymi HD35.

Dostępna jest również specjalna, płatna wersja oprogramowania w wariancie zgodnym z CFR 21 część 11, przeznaczonym do stosowania w branży farmaceutycznej, która rozszerza możliwości systemu o:

 • rejestrację zdarzeń i zmian dokonanych w oprogramowaniu, z podziałem na użytkownika oraz datę wykonania czynności (np. rejestrowanie zmian parametrów rejestracji, dane dotyczące historii użytkowania oprogramowania)
 • zarządzanie użytkownikami poprzez tworzenie indywidualnych kont z ograniczonymi lub pełnymi uprawnieniami (istnieją 3 typy uprawnień: administrator, super-user lub użytkownik standardowy). Dla każdego z typu uprawnień istnieje możliwość zdefiniowania, jakich zmian może dokonywać w oprogramowaniu poszczególna grupa użytkowników.

Oprogramowanie HD35AP-CFR21 jest dostarczane w formie klucza licencyjnego do podstawowej wersji oprogramowania i może być zakupione w dowolnym momencie, również po wdrożeniu zakupionego systemu monitorowania.

Oprogramowanie HDServer1

HDServer1 stanowi rozwinięcie oprogramowania HD35AP-S o możliwość jednoczesnego podglądu danych zgromadzonych przez system monitorowania, na kilku stanowiskach jednocześnie.

Program składa się z dwóch podprogramów: części serwerowej (zainstalowanej na dedykowanej stacji roboczej lub zewnętrznym serwerze), utrzymującej komunikację pomiędzy rejestratorami a bazą danych oraz części klienckiej, przeznaczonej do podglądu danych zgromadzonych w bazie danych.

Oprogramowanie w wersji do podglądu może być zainstalowane na dowolnej ilości stanowisk (brak ograniczeń licencyjnych) oraz daje możliwość jednoczesnego podglądu danych.

Schemat komunikacji rejestratorów HD50 z oprogramowaniem HDServer1